Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnej z RODO

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora
danych firmę Next Technology Professionals Sp. z o.o. (NT-Pro) z siedzibą w Warszawie
(00-869), adres: ul. Towarowa 35/83, numer KRS: 0000583716,
a) w celu realizacji projektów rekrutacyjnych, polegających na wskazaniu naszym
klientom (potencjalnym pracodawcom lub agencjom zatrudnienia) kandydatów do pracy, co
związane jest z głównym przedmiotem działalności NT-Pro
b) w celu kontaktu z potencjalnymi kandydatami do pracy i prezentacji im ofert pracy
odpowiadających ich wykształceniu i doświadczeniu;
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i
sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i
prawie ich poprawiania.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:
1) administratorem Państwa danych osobowych jest Next Technology
Professionals Sp. z o.o. (NT-Pro) z siedzibą w Warszawie (00-869), adres: ul.
Towarowa 35/83;
2) przetwarzamy wyłącznie dane dotyczące: imion i nazwisk, miejsca
zamieszkania, miejsca zatrudnienia, danych kontaktowych, wynagrodzenia,
wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego, oraz innych, dobrowolnie
udostępnionych przez osobę uprawnioną;
3) nie przetwarzamy danych wrażliwych.
4) dane osobowe przetwarzane będą:
a) w celu realizacji projektów rekrutacyjnych, polegających na
wskazaniu naszym klientom potencjalnych kandydatów do pracy, co związane
jest z głównym przedmiotem działalności NT-Pro.
b) w celu kontaktu z potencjalnymi kandydatami do pracy i prezentacji
im ofert pracy odpowiadających ich wykształceniu i doświadczeniu;
5) podstawą przetwarzania jest dobrowolna zgoda, wyrażona poprzez kontakt
z nami (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub pozyskanie przez nas informacji,
udostępnionej dobrowolnie przez osobę, której dane są przetwarzane w
serwisach internetowych (np. linked-in, pracuj.pl. goldenline, gumtree itp…)
oraz innych miejscach w związku z poszukiwaniem przez Państwa
zatrudnienia, co uzasadnione jest szczególnymi potrzebami administratora,
jako podmiotu profesjonalnie zajmującymi się poszukiwaniem pracowników na
potrzeby (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
6) dane osobowe osób, które spełniają kryteria rekrutacyjne zawarte w zbiorze
danych kandydatów mogą zostać powierzone potencjalnym pracodawcom w
celu umożliwienia kontaktu i przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych.
7) nie przekazujemy danych osobowych poza granice kraju ani do organizacji
międzynarodowych;
8) Państwa dane osobowe będą przechowywane maksymalnie przez okres 6
lat od momentu ich pozyskania lub ostatniej aktualizacji, dokonanej przez
Państwa, co uzasadnione jest aktualnością danych związanych z
umiejętnościami i kompetencjami kandydata i przydatnością tych danych do
wykorzystania w ramach prowadzonych projektów rekrutacyjnych.
Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte z systemów
informatycznych a dane papierowe – zniszczone;
9) posiadacie Państwo prawo dostęp do treści swoich danych oraz macie
prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do

przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10) macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy
uznacie Państwo, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r.(RODO) lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych
osobowych;
11) przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych jest warunkiem
koniecznym do realizacji świadczonych przez nas usług rekrutacyjnych.
Konsekwencją niepodania danych osobowych lub wycofania zgody na ich
przetwarzanie przez nas będzie brak możliwości świadczenia usług i
uwzględnienia Państwa kandydatur w trwających lub nowych projektach
rekrutacyjnych;
12) w ramach prowadzonej przez nas działalności dokonujemy profilowania
danych osobowych na podstawie kryteriów związanych z właściwościami osób
fizycznych – tj. w szczególności wykształcenia, umiejętności czy
doświadczenia zawodowego, czego celem jest wybór kandydatów
spełniających wymogi konkretnych procesów rekrutacyjnych.
13) W każdym czasie mogą Państwo wyrazić sprzeciw w zakresie profilowania
Państwa danych, jednak brak możliwości profilowania może uniemożliwić nam
prawidłową realizację procesów rekrutacyjnych względem Państwa i w ten
sposób wyłączyć Państwa z udziału w niektórych z projektów rekrutacyjnych;
14) nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji opartych na profilowaniu
danych osobowych. Każdorazowe podjęcie decyzji dotyczącej określonych
kandydatów, wstępnie wyselekcjonowanych na podstawie profilowania
poprzedzone jest szczegółową analizą dokonaną przez naszego pracownika;
15) wszystkie posiadane dane zabezpieczamy przed niepowołanym dostępem
osób trzecich. W stosunku do plików komputerowych używamy metod
kryptograficznych lub haseł dostępu. Dostęp do aplikacji zawierającej dane
osobowe posiadają tylko uprawnione osoby i tylko w niezbędnym zakresie zaś
dokumenty w postaci papierowej przechowywane są w miejscach, fizycznie
zabezpieczonych przed dostępem nieupoważnionych osób trzecich. W
niektórych sytuacjach stosujemy także pseudonimizację danych.