Publications

Publications and IT reports

Date: 09.19.20

Rekrutacja w dobie kryzysu

Read more

Date: 09.20.20

Scandinavians hire Polish developers

Read more

Date: 09.20.20

Unternehmen aus der DACH-Region stellen polnische Entwickler ein

Read more

Date: 05.07.21

Artykuł w „HR Business Partner“

Read more

Date: 05.07.21

Wywiad „Porozmawiajmy o IT”

Read more